ایران16 / گزارش تصویری / دعوت سرمربی فوتسال از شمسایی برای بازی در تیم ملی
خرید-مهره-مار-اصل

دعوت سرمربی فوتسال از شمسایی برای بازی در تیم ملی

دعوت سرمربی فوتسال از شمسایی برای بازی در تیم ملی

دعوت سرمربی فوتسال از شمسایی برای بازی در تیم ملی

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال

آموزش تاکتیک شروع مجدد فوتسال