۴داور مرد و ۳ داور زن در جمع داوران بین المللی ایران در سال ۲۰۱۵ قرار دارند.